Zapis sestanka med predstavniki KSS SKI, KSS in vodstvom družbe Henkel Maribor

Obveščamo vas o vsebini sestanka med predstavniki sindikata KSS SKI, KSS in vodstvom družbe Henkel Maribor, ki je potekal 10. aprila 2018 ob 14. uri na lokaciji družbe Henkel Maribor.
Sestanek je organiziran na predlog sindikata KSS SKI.
 
Predstavniki sindikata:

  • Gvido Novak, predsednik KSS (GN)
  • Anica Kac, predsednica sindikata SKI (AK)
 
Predstavniki delodajalca:
  • Anita Pejić Ilišević, Head of legal Adria (API)
  • Blanka Žerjav, HR Manager Adria (BŽ)
 
1. Uporaba pisarne za delovanje sindikata
 
AK ponovno zahteva novo pisarno za delovanje sindikata na lokaciji pri recepciji, kot jo ima drug sindikat, in pojasni, da delavci želijo pisarno, ki bo lažje dostopna. Želijo pisen odgovor.

BŽ pojasni, da prostor, ki ga je sindikat predlagal ni na razpolago in da lahko sindikat uporablja dodeljeno pisarno. Sindikatu bo podan pisni odgovor z obrazložitvijo.
 
2. Opisi delovnih  mest
 
AK pove, da kljub zagotovilu vodstva, da bodo imeli dostop do opisov delovnih mest, le tega še vedno nimajo.
 
BŽ pojasni, da se vsi opisi nahajajo na direktoriju HR JAVNO in so dostopni vsem uporabnikom službenih računalnikov in povabi AK v pisarno, kjer ji bo pokazano, kje se opisi nahajajo.
 
3. Snemanje sestankov
 
AK in GN povesta, da se jima je zdel predlog BŽ na prejšnjem sestanku, da se sestanki v bodoče snemajo zelo dober in da predlagata, da začnemo s takšno prakso v bodoče.
 
BŽ pojasni, da je snemanje sestankov predlagala iz razloga, ker zaradi različnih razumevanj vsebine prejšnjega sestanka ni prišlo do uskladitve zapisnika in bi snemanje pomagalo pri usklajevanju in točnosti zapisov.
 
4. Sindikalna imuniteta podpredsednice sindikata Andreje Mesarič
 
AK ponovno zahteva, da družba podeli sindikalno imuniteto podpredsednici sindikata Andreji Mesarič in zahtevo argumentira zaradi nadomeščanja predsednice AK v času njene odsotnosti. Odgovor na to zahtevo želijo v pisni obliki.
 
BŽ ponovno odgovori, da sindikalne imunitete Andreji Mesarič ne bo podelilo, ker sindikat še nima statusa reprezentativnosti in zato njihovi predstavniki po mnenju podjetja niso upravičeni do sindikalne imunitete. Na to zahtevo bo vodstvo pisno odgovorilo.
 
5. Reprezentativnost sindikata SKI
 
GN želi, da vodstvo poda v pisni obliki odgovor z argumenti, zakaj se ne priznava statusa reprezentativnosti sindikata KSS SKI in da bodo zaradi tega vložili tožbo na sodišču. GN tudi najavi izpis vseh njihovih članov iz SKI, in ponovno včlanitev v Konfederacijo slovenskih sindikatov, ki ima status reprezentativnosti na celotnem območju Slovenije in bodo v Henklu določili sindikalnega zaupnika ter na tak način dosegli status reprezentativnega sindikata..
 
GN ob tem pojasni, da še vedno obstaja konflikt interesov in sistemski sum korupcije zaradi opravljanja dela predsednice sindikata v podjetju na delovnem mestu za promocijo zdravja, ki ga opravlja 4 ure in druge 4 ure dela za sindikat v istih prostorih. Delovna področja se prekrivajo in predsednica to izkorišča ter predstavlja vse dobro s strani podjetja, danega ali narejenega za vse delavce, kot nekaj za kar je zaslužen sindikat. Sindikat ni od podjetja, sindikat je od delavcev, zopet pojasni predsednik KSS.
 
Direktor podjetja Rolf Müller-Grünow je na enem od sestankov s sindikatom pojasnil, da kar podjetje uredi za vse delavce, da morata pri tem sodelovati oba sindikata. Da temu v praksi od tega sestanka ni tako pojasni sindikat in to velja še posebej za mesečna ne transparentna nakazila finančnih sredstev sindikatu KNG. Sindikat pojasni, da bo o opisanem seznanil direktorja Müller-Grünow Rolfa.
 
BŽ pove, da dokumenti, ki jih je sindikat predložil kot dokazilo o reprezentativnosti ne izkazujejo tega statusa za sindikat kemijske industrije temveč za druge branže in  poklice v skladu z odločbami pristojnega ministrstva.
 
API pojasni, da družba ni dolžna pisno pojasnjevati svoje odločitve in je na strani sindikata, da dokaže reprezentativnost in zato na to vprašanje ne bo pisno odgovarjala.
 
BŽ pojasni, da med delovne obveznosti predsednice sindikata spada tudi delo na projektih, ki se nanašajo na delavce v podjetju (promocija zdravja, teden raznolikosti, prostovoljnosti) in zavrača očitke sindikata, kot popolnoma neutemeljene, Navedba, kaj je direktor pojasnil na enem od sestankov je netočna, saj je direktor takrat poudaril, da se mora vse delavce obravnavati enako, ne glede na članstvo v sindikatu.
 Prav tako ne drži, da sindikat KNG prejema mesečna nakazila finančnih sredstev.

6. Pravilnik - mobing
 
GN ugotavlja, da so nova pravila (akt o preprečevanju neželenega ravnanja - mobing) sprejeta po podani prijavi sindikata julija 2017 in ugotovljenih nepravilnostih delovnega inšpektorata, vendar se v konkretnem primeru prijave mobinga njihove članice predstavniku KSS ni omogočilo prisotnosti na razgovoru. Ker delavka, ki je prijavila mobing ni imela pravice, da predlaga člana komisije za ugotavljanje mobinga s strani sindikata, zato je KSS podal prijavo na Inšpektorat za delo.
 
BŽ pojasni, da so se v konkretnem primeru dosledno upoštevala določila pravilnika, je pa delavka v nasprotju s pravili za člana komisije predlagala osebo, ki ni član reprezentativnega sindikata v podjetju.
 
7. Prenos neizkoriščenih dopustov v naslednje leto
 
GN opozori, da so pravila Henkla o prenosih dopusta v nasprotju z veljavno zakonodajo, zato zahteva spremembo pravil in prenehanje s takšno prakso. GN pojasni, da se pričakuje, da bo ustrezna rešitev do novega leta in da se ta nezakonita praksa več ne bo dogajala.
 
BŽ pove, da pravila veljajo za vsa Henklova podjetja in bi sprememba vplivala na nekatere kazalca poslovanja, ki so usklajeni in primerljivi z ostalimi Henklovimi podjetji. Vodstvo družbe bo proučilo možnost spremembe obstoječega sistema in o tem seznanilo sindikat.
 
8. Izdajanje pisnih opozoril delavcem
 
GN opozori, da se s podpisom na pisnem opominu delavec strinja z očitano kršitvijo, kar je nepravilno. GN tudi zahteva, da se besedilo opomina spremeni na tak način, da se delavcu ne očita kršitev, ker bi se v tem primeru moral uvesti disciplinski postopek, kar pa ni praksa. GN opozori, da vodja procesa delavcem ne izroča kopije pisnih opominov in zahteva, da delavec, ki mu je bilo izdan pisan opomin dobi en izvod.
 
AK je vprašala, kakšne bodo sankcije zoper nadrejene, ki so vsa leta dajali opomine brez disciplinskih postopkov, odgovora ni bilo.
 
 BŽ predlaga, da se pri podpisu delavca doda »prejem dokumenta«, to pomeni, da delavec s podpisom potrdi prejem dokumenta, ne pa, da se strinja z očitano kršitvijo. API zagotovi, da se bo beseda »kršitev« preverila in proučila možnost zamenjave te besede z bolj ustrezno. BŽ pojasni, da izdajanje opominov brez disciplinskih postopkov ne pomeni kršitev zakonodaje.
 
9. Parkirišče – Giga
 
AK želi pojasnilo o odtegovanju parkirnine za najem parkirnih prostorov pri »Gigi«
 
Ker je vodstvo v preteklosti že odgovorilo na enaka vprašanja, BŽ zavrne ponovno obravnavo te točke.
 
10. Pravilnik o mikroklimatskih pogojih
 
AK sprašuje, kje je dostopen pravilnik o določanju dodatka za neugodne delovne pogoje.
AK je vprašala, zakaj ni v posebni skupini nobenega iz proizvodnje ampak samo zaposleni iz uprave. Proizvodni delavci  dejansko delajo v teh pogojih in AK pove, da bi bilo prav, da bi v posebno skupino bil vključen kdo iz proizvodnje, ki dela v pogojih škodljivih za zdravje. Odgovora ni bilo.
 
 BŽ pojasni, da je pravilnik v pripravi, za kar je odgovorna posebna skupina, ki pripravlja predlog pravilnika. BŽ našteje člane, med katerimi so tudi predstavniki proizvodnje.
 
 
11. Pravila za oglaševanje sindikalnih dokumentov na oglasnih tablah  Henkla
 
GN pove, da bo SKI proti Henklu vložil tožbo na sodišču, saj naj bi Henkel z novimi pravili za oglaševanje sindikalnih dokumentov na oglasnih deskah, omejeval sindikalno delovanje. Za sindikat je nedopustno, da bi Henkel odločal o tem, kateri dokumenti se lahko objavijo in kateri ne. GN tudi pove, da so zadnji zapisnik sestanka z vodstvom družbe, ki se ni uskladil, objavili na svojih spletnih straneh. GN pove, da bo sindikat pravila izpodbijal na delovnem sodišču v tožbi.
 
BŽ pojasni, da je pred sprejetjem pravil, sindikat prejel predlog v pogled in bil pozvan k morebitnim pripombam. Ker se sindikat na to ni odzval, je vodstvo družbe pravila sprejelo. BŽ tudi pojasni, da vodstvo družbe ne more dovoliti objavo dokumentov v družbi z neresnično vsebino in dokumente, s katerimi se žali delavce, zato želi biti predhodno seznanjeno z vsebino dokumentov, ki jih želi sindikat objaviti.
 
12. Registracija delovnega časa
 
AK pojasni, da so v preteklosti vsi delavci registrirali delovni čas na isti registrirni uri, ki je bila nameščena pri recepciji.GN pojasni, da je sindikat na sestanku 20.4.2017 prvič izpostavil problematiko registracije delovnega časa in ureditev le tega, pozimi, 5.2.2018 je bila podana zahteva za priznanje 40 minut dnevno za vsakega delavca v  proizvodnji (za čas preoblačenja). Sindikat zahteva pisni odgovor čim prej, saj je od zadnjega sestanka, ko je odgovor v nekaj dneh že bil obljubljen. GN pojasni, da v kolikor ne bo odgovora v 15 dneh, da bo sindikat pričel s postopki za vlaganje individualnih tožb.
 
BŽ pojasni, da predlog da bi se vsi zaposleni registrirali na samo eni uri ni sprejemljiv zaradi števila zaposlenih in kompleksnosti sistema registracije delovnega časa, saj se na registrirnih urah ne registrira samo začetek in konec rednega dela ampak tudi nekateri drugi dogodki kot so kajenje, malica, …Ponovno je dana obljuba, da bo sindikat prejel pisni odgovor, ko se bosta o tem dogovorila vodstvo družbe in reprezentativni sindikat v družbi.
 
13. Aktivni odmor med delom
 
AK predlaga, da se za delavce v proizvodnji uvede aktiven odmor, med katerim bi delavci izvajali vaje za izboljšanje zdravstvenega stanja zaradi dolgotrajne prisilne drže med delom, ki se je že izvajal v preteklosti. AK pokaže tudi priporočila za aktiven odmor med delovnim časom zdravnika, ki je za njo opravil preventivni zdravstveni pregled v podjetju in večina delavcev ima enako mnenje s strani zdravnika.
 
 BŽ pojasni, da v Henklu deluje skupina za promocijo zdravja, ki skrbi za pripravo in izvedbo programa promocije zdravja v podjetju in predlaga, da SKI poda pisni predlog.
 
14. Prodaja osnovnih sredstev
 
AK pove, da imajo informacijo, da lahko managerji odkupujejo službene avte po zelo ugodnih cenah in zato želijo, da imajo vsi delavci enake možnosti tudi pri odprodaji ostalih osnovnih sredstev (viličarji, pohištvo, računalniki, …)
 
BŽ in API pojasni, da Henkel ni več lastnik avtomobilov in zato jih tudi več ne odprodaja. Za ostala osnovna sredstva bo vodstvo družbe pripravilo predlog.
 
15. Interna objava prostih delovnih mest
 
AK sprašuje, kakšen je sistem internih objav prostih delovnih mest.
 
BŽ pojasni, da  znotraj podjetja. Za  se vsa prosta delovna mesta objavljajo  na oglasnih tablah družbe.
 
16. Uporaba mobilnih telefonov v proizvodnji
 
AK opozori na neenako obravnavo s kršitvami pravil uporabe mobilnih telefonov v proizvodnji, saj naj bi delovodje, kljub prepovedi uporabe mobilnih telefonov na delovnih mestih, med delovnim časom uporabljali zasebne in službene telefone. AK predlaga uporabo zasebnih telefonov za kratek čas za vse delavce v primeru nuje.
 
BŽ zagotovi, da se bodo domnevne kršitve preverile, prav tako pravila, ki veljajo za uporabo mobilnih telefonov.
 
 
17. Razdelitev mleka
 
AK opozori, da je razdeljevanje mleka med delavce, ki se pri svojem delu srečujejo z nevarnimi snovmi nepravično in zato zahtevajo, da se preveri sistem razdeljevanja. Se pa zavedajo, da samo mleko z vidika zdravja ni rešitev te problematike.
 
 BŽ pove, da si je vodstvo družbe pridobilo mnenje zdravnika, ki mleko v te namene iz zdravstvenih razlogov odsvetuje, bo pa vodstvo preverilo trenuten sistem in upravičence.
 
18. Kriteriji za določanje rednega letnega dopusta
 
GN opozori na člen v kolektivni pogodbi, ki določa kriterije za določanje števila dni dopusta za delavce. SKI razume vsebino tega člena na takšen način, da se minimalnemu številu dopusta, ki ga določa zakon v dolžini 20 dni, na podlagi kriterijev v KP temu minimalnemu številu dnevi na podlagi kriterijev, dodajajo. To pomeni, da bi se moral dopust delavcem povečevati nad 20 in ne 18 dni. Glede na pojasnilo o pravilniku BŽ, GN pojasni, da bo KSS proučila pravilnik in verjetno šla izpodbijat nezakonite dele pravilnika s tožbo v kolektivnem sporu.
 
 BŽ pojasni, da zakon določa minimalno število skupnih dni dopusta ki ga morajo delodajalci pri odmeri dopusta upoštevati, da pa lahko delodajalci določijo kriterije za izračun dopusta, kar je Henkel določil v KP in so zato očitki o nezakonitosti neutemeljeni. Prav tako je neutemeljena zahteva, da bi se dopust odrejen na podlagi kriterijev prištel k minimalnemu številu dni dopusta.
 
19. Delovni koledar 2018
 
GN pove, da so prejeli delovni koledar Henkla za 2018 in predlaga, da se naziv “Delovni koledar” spremeni v termin, ki ga uporablja zakonodaja “Letni razpored delovnega časa” GN vpraša, če Delovni koledar velja za vse zaposlene. GN vpraša, kaj pomenijo kratice E, 1, 2, in 3, ker ni legende teh kratic.
Sindikat povpraša, kakšne so ugotovitve glede že izpostavljenega omejevanja menjav (največ 5X letno) izmen med delavci.
 
GN ponovno pojasni, da ima delavec neomejeno krat pravico predlagati in zamenjati razpored delovnega časa, če to ni možno mora delodajalec to pisno utemeljiti.
 
BŽ odgovori, da Delovni koledar velja za vse zaposlene delavce v družbi Henkel Maribor in zagotovi, da bo naziv spremenjen v dokumentu za prihodnje leto. Pojasni tudi pomen kratic:
E – enoizmensko delo
1 – dvoizmensko delo, prva skupina
2 - dvoizmensko delo, druga skupina
1 – triizmensko delo, prva skupina
2 - triizmensko delo, druga skupina
3 - triizmensko delo, tretja skupina
BŽ pojasni, da omejevanje predlogov za zamenjave izmen ni dopustno, je pa potrebno odločitev, zakaj določena menjava ni možna, delavcu pojasniti.
 
  GN pojasni, da se je glede Sistema varovanih delovnih mest (delavci se vozijo v podjetje iz bolniške) posvetoval z dekanom fakultete za varnostne vede Ljubljanske univerze in s predsednikom detektivske zbornice. Rešitev oz. ali bo sindikat ukrepal še ni.
 
 
Zapisala: Blanka Žerjav, usklajeno s KSS